Inovační.cz

Kontakt

IČ : 28575431
INOVAČNÍ, a. s.
Pohraniční 1435/86, 703 00 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz

Firma je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 4120.

tel:      +420 596 600 113
fax:     +420 596 600 116
e-mail:
inovacni@daas.cz

ÚVOD

Společnost je založena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření
inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s 
důrazem na progresivní (high-tech) technologie.

Zaměření společnosti

Podpora zakládání a dalšího rozvoje subjektů infrastruktury pro průmyslový
výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřené zejména na realizaci
nových technologií  a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Projekt Technologické centrum Ostrava (TCO)

Projekt řeší založení a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový
výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřené zejména na realizaci
nových technologií  a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Cílem zaměření projektu je vytvořit, podporovat a naplňovat střednědobé až
až dlouhodobé vize budoucího technologického vývoje a koherentní
dynamické strategie k dosažení vize, která zahrnuje významné otázky budoucího
hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje v České republice.
K dosažení cíle bude prováděna výzkumná a vývojová činnost v oblasti energetického
využití méně hodnotných paliv a druhotných surovin se zaměřením na:
• termochemickou konverzi surovin pro energetické účely
 - méně hodnotná paliva(fosilní paliva s nízkou výhřevností)
 - organické suroviny (odpady-plasty, pryž, papír)
 - nebezpečné odpady (nemocniční odpad, ropné látky)
 - ekologické zátěže (asfalty, likvidace zaolejovaných vod)
 - biomasa (seno, sláma, dřevní štěpky)
• 
energetické využití výstupu termochemické konverze
 - využití plynu (spalovací turbína, kogenerační jednotka)
• zplyňování uhlíku
 - konverze termolýzního uhlíku a vodní páry na syntézní plyn
 - výroba vodíku
Ostatní aktivity projektu Technologické centrum Ostrava jsou:
• solární energie, využití a přeměna na tepelnou a elektrickou energii
• inovace v oblasti železniční dopravy na vlečkách průmyslových podniků,
 snížení spotřeby energií využitím rekuperace a akumulace energie, zvýšení
 bezpečnosti provozu zaváděním automatizace při rizikových činnostech

Podpora projektu TCO

Založení a rozvoj Vědeckotechnologického parku (VTP)

VTP je orientován na dvě základní funkce:
• Podpora inovačních aktivit firem spolupracujících zejména v oblasti elektrotechniky,
 mechatroniky a v oblasti využívání alternativních zdrojů energie, zejména:
 - spolehlivost provozu perspektivních technologií
 - zvyšování účinnosti perspektivních technologií
 - intenzifikace využívání produktů perspektivních technologií
 - akumulace tepelné a elektrické energie
 - ostrovní a uzavřené režimy využívání elektrické energie
 - podpora legislativní stránky
• Technická podpora firmám,které připravují vlastní výzkum a vývoj a potřebují
 akademické a výzkumné zázemí.

Založení a rozvoj Centra pro transfer technologií (CTT)

Zabezpečení, podpora a organizace transferu technologie:
• spolehlivost provozu perspektivních technologií
• zvyšování účinnosti perspektivních technologií
• intenzifikace využívání produktů perspektivních technologií
• akumulace tepelné a elektrické energie
• ostrovní a uzavřené režimy využívání elektrické energie
• podpora legislativní stránky

Založení a rozvoj podnikatelského inkubátoru (PI)

Podnikatelský inkubátor poskytne infrastrukturu pro začínající inovativní firmy a již
existující firmy s významným inovačním potenciálem.

pravy sloupec
výroba www stránek: mediální a marketingová agentura PRONETmedia Ostrava